Ziek personeel heeft een stevige impact.

Krachtens wettelijke bepalingen is de werkgever verplicht een zieke werknemer gedurende de eerste 24 maanden (na een wachttijd) het salaris voor minimaal 70% door te betalen. Via CAO mag daarop naar boven worden afgeweken.

Het heeft niet alleen gevolgen voor de liquiditeit, maar de overheid verplicht je ook zieke werknemers zodanig te begeleiden dat de ziekte zo kort mogelijk duurt.

 

Maar het gaat toch om het voortbestaan van de onderneming?

 

De wet 'Verbetering Poortwachter' verplicht je alles te doen om te voorkomen, dat de zieke werknemer in de WIA belandt. En sommige stappen zijn daarbij zelfs dwingend voorgeschreven. Wat ook precies de reden is, dat je bij een ziektegeval zo vroeg mogelijk een Arbodienst zou moeten inschakelen. Want een Arbodienst is gespecialiseerd in die begeleiding.

Vanaf een eerste ziekenbezoek, tot en met het inschakelen van externe deskundigen, het is de taak van de Arbodienst jou, maar ook de zieke werknemer zo goed mogelijk te ondersteunen. Met als bijkomend voordeel, dat je vrijwel automatisch aan de verplichtingen van de wet Verbetering Poortwachter gaat voldoen.

Ook de zieke werknemer heeft een taak

Want binnen de wet Verbetering Poortwachter is ook vastgelegd, dat de werknemer constant met de werkgever in overleg moet (blijven) treden om te komen tot werkhervatting. 
Alles dus om te voorkomen, dat de werknemer in de WIA terecht komt.

Het probleem bij ziek personeel is, dat de salarisverplichtingen gewoon doorlopen, terwijl er geen arbeid meer verricht wordt. En vooral bij de wat kleinere ondernemingen kan dit in bepaalde gevallen het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. 
Grotere ondernemingen zullen dit risico vaak goed zelf kunnen dragen. Maar voor alle andere ondernemingen is dan de 'ziekteverzuimverzekering' een goede oplossing.

Traditioneel

Voor de niet al te grote onderneming kan de traditionele ziekteverzuimverzekering een uitstekende oplossing zijn. In deze vorm neem je als werkgever de kosten van de eerste 7 of 14 dagen ziekte voor je rekening. De zgn. 'eigen-risico-termijn'. En mocht het ziektegeval langer duren, dan neemt de gekozen verzekeraar de loondoorbetalingsverplichting van je over. Langere eigen-risico-termijnen zijn overigens ook mogelijk. 
Maar vooral bij de niet al te grote ondernemingen kan de traditionele verzuimverzekering een heleboel rust geven.

Stop loss

Grotere ondernemingen zijn over het algemeen goed in staat het ziekteverzuim uit eigen vermogen te financieren.
Maar ook dan kan de behoefte bestaan bij ziekteverzuim dat 'uit de hand loopt' een beroep op een verzekeringmaatschappij te doen. In dat geval spreken we over 'stop-loss'.
Bij de stop-loss-polis spreek je met de verzekeraar af dat je zelf 70, 80, 90 of zelfs 100% van de jaarlijkse loonsom voor eigen risico neemt. Overschrijdt het ziekteverzuim in een jaar die grens, dan zal de verzekeraar de overige verzuimkosten overnemen.

Grote verschillen

De praktijk leert dat juist op het terrein van ziekteverzuimpolissen grote verschillen bestaan tussen de verschillende verzekeraars. Want sommige bieden een verzuimverzekering aan inclusief Arbo-ondersteuning. Andere geven extra kortingen indien gelijktijdig een pensioenverzekering voor het personeel afgesloten mag worden.
En dan zijn er ook verzekeraars die, indien een verzuimverzekering wordt afgesloten, gelijk korting aanbieden op de persoonlijke verzekeringen voor het personeel. En precies al die verschillen maken het zo lastig met standaard oplossingen te werken. 

Van ons mag je in ieder geval verwachten dat wij de verschillende oplossingen helder voor je naast elkaar zetten. 

Zodat je ook op dit vlak verantwoorde keuzes kunt maken.